Ugrás a tartalomhoz

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Fontosnak tartjuk az Ön személyes adatainak védelmét, ezért az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Jókai Mór Művelődési Központ (2040 Budaörs, Szabadság út 26.) és társintézményei Közösségi ház (2040 Budaörs Lévai utca 34.) Nyugdíjasok háza (2040 Budaörs, Szabadság út 24/2.) – továbbiakban JMMH -, mint adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.


A JMMH honlapjának (www.jmmh.hu) használata és a szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a JMMH adatot az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

  1. Adatvédelmi tisztviselő: ITSecure Informatikai Tanácsadó Kft.
  2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
E-mail cím:
dpo@itsecure.hu
Levelezési cím:
1012 Budapest, Logodi u. 54
Telefon:
+36 1 799 1212

Az általunk kezelt adatok köre

a. jmmh.hu szerver „naplózása”
A JMMH honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. E nélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése és nem tudnánk megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem, ezért az ilyen jellegű adatkezelés a JMMH jogos érdekén alapul. A naplóállományt minőségbiztosítási célból használjuk fel, más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.
Tárol adatok:
IP cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok
Tárolás időtartama:
az adatokat 30 nap elteltével töröljük
b) Web-analitikai mérések
A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a jmmh.hu honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a JMMH azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú web-analitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat, amelyhez Ön a honlapunk meglátogatása révén hozzájárul.
c) Cookie-k kezelése
A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön web-böngészőjének a testreszabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi a weboldalunkat, a böngésző visszaküldi a cookie-t a szerverünknek, és ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását.
Honlapunkon kétféle cookie-val találkozhat:
Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) és használatot segítő (ideiglenes) sütik. Ezek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a cookie-k kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. Ezért Ön a honlap felkeresésével ezeknek a cookie-knak a használatát tudomásul veszi.
Tartós sütik: melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Amennyiben a JMMH webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a JMMH vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk.

Felhasználás célja szerint megkülönböztetünk:

Statisztikai cookie-t:

  1. teljes Google Analytics mérőkód cookie
  2. más webanalatika mérésre alkalmas eszköz mérőkód (pl. HotJar)
  3. hőtérképes analitikai eszköz cookie-ja (pl. HotJar)
  4. egérmozgás rögzítésére alkalmas eszköz cookie-ja (pl. HotJar)

A jmmh.hu weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található „ELFOGADOM” gomb megnyomásával adhatja meg a hozzájárulását a tartós sütik használatához.


Tárolt adatok: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal

Tárolás időtartama:
a munkamenet használatot segítő ideiglenes sütik a munkamenet lezárultáig,
a tartós sütik általában 1 évig vagy addig tárolódnak az Ön gépén, amíg azokat nem törli.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja saját böngészőjében is azok használatát.

A mérési adatok kezeléséről és a hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google, a Facebook és a Hotjar szolgáltatók szerverei által végzett naplózási és cookie kezelési tevékenységről bővebb információt a saját adatvédelmi tájékoztatóikban talál a https://www.facebook.com/about/privacy, a www.google.com/intl/hu/policies/privacy és a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy címeken.

d) Jegyvásárlás
Ha Ön él azzal a lehetőséggel, hogy a hozzájárulása révén közvetlenül is megkeressük Önt programjaikkal kapcsolatosan e-mail-en keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán, akkor programjainkkal kapcsolatos minden lényeges információról a megfelelő időben tájékoztatjuk Önt. Ennek során az Ön alábbi adatai kerülnek kezelésre: név, titulus, e-mail cím, nyelv, lakcím, születési év, műfaji preferencia, aktivitások, jegyvásárlási adatok, diák/tanár státusz, böngészési előzmények.
Amennyiben a jövőben nem kíván közvetlenül értesülni a programjainkról, a hozzájárulása visszavonható közvetlenül a hírlevél alján található linken keresztül, vagy az adatvedelem@jmmh.hu címre küldött levélben.
e) Kép-és hangfelvétel készítése
A JMMH területére történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy a JMMH és telephelyeinek területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. A JMMH és telephelyeinek (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a JMMH a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a JMMH-val, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

Az érintettek jogai és érvényesítésük módja

Az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az adatvedelem@jmmh.hu e-mail címen keresztül fogadjuk. Ön bármikor kérheti, hogy a JMMH tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést akkor tekinthetjük hitelesnek, ha a kérelmező egyértelműen beazonosítja magát.


Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését.

Ön bármikor kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról a Jókai Mór Művelődési Központ minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Ön kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését a JMMH korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Ön által rendelkezésére bocsátott és a JMMH által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, az Ön kérelmére a JMMH köteles kiadni és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítani.

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőkre (JMMH) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A JMMH a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

Adatfeldolgozók

A JMMH nevében személyes adat kezelést a velünk szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végeznek. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag a JMMH-val kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@jmmh.hu e-mail címen, a 2040 Budaörs, Szabadság út 26. címen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik a személyazonosságának az igazolására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A JMMH egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának a megváltoztatásával jár, akkor előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

Budaörs, 2022. december 1.